Blockchain in de zorg: voor nu of iets voor de toekomst?

04 juli 2019 door Jouke Langhout

De afgelopen periode heb ik een aantal blogs gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de toepassing van blockchain in de zorg en het sociaal domein. Waar ligt de toegevoegde waarde van deze technologie en welke kansen zien we? Als ik mensen spreek over de blogs en waar we op focussen vanuit Be-Better, komt vaak de vraag naar boven wat is nu realiseerbaar en waar gaan we naar toe in de toekomst. Alle reden om daar op in te gaan. In dit blog gaat het met name over ‘wat kan blockchain vandaag betekenen voor de gemeentelijk gefinancierde zorg?’. Een blik naar de toekomst volgt in een volgend blog.


De kansen van vandaag

De blockchain technologie biedt bij uitstek de mogelijkheid om transparantie, veiligheid en vertrouwen te vergroten in de zorg (-keten), maar dat vraagt wel om concrete toepassingen. Zonder die toepassingen verliest de techniek zijn waarde. Slimme toepassingen kunnen de kwaliteit van zorg verhogen, het zorgproces efficiënter maken, meer transparantie en betrokkenheid van de cliënt/burger realiseren of juist meer gefocust zijn op de bedrijfsvoering. Be-Better kiest  ervoor om te starten met toepassingen met focus op de pijnpunten in de bedrijfsvoering door de keten heen om daarmee de administratieve lasten te verminderen. Vanuit de herkomst van blockchain is dit een logische stap, het is immers ontstaan om een financiële administratie (-keten) te beheersen. Daarmee zijn toepassingen in die richting het beste te realiseren. Om gemeenten en de zorgsector “vandaag” te laten profiteren van de mogelijkheden en de voordelen van blockchain, is dit de focus voor nu. Door hier te starten genereert dat ruimte voor de doorontwikkeling, waardoor we de zorgketen nog verder gaan optimaliseren met effect op de kwaliteit van zorg, transparantie en betrokkenheid van de cliënt/burger. Deze kansen realiseren we in samenspraak met onze relaties zodat deze optimaal aansluiten bij hun behoeftes.


Heldere afspraken voorkomt verwarring

Met Be-Better 4 Sociaal Domein biedt Be-Better een oplossing om het administratieve proces van de gemeentelijk gefinancierde zorg (Jeugdwet en WMO) te versimpelen. Het huidige proces van aanvragen van een beschikking tot de uiteindelijke uitbetaling van de declaratie is nu complex, tijdrovend, foutgevoelig en er is beperkt grip op de uitgaven. De doorlooptijd tussen het aanvragen van een beschikking tot de daadwerkelijke start van de zorg is soms lang waardoor de cliënt onnodig lang moet wachten, wat mogelijk negatief uitpakt voor het welzijn van de cliënt. Ook zal herkenbaar zijn voor zorginstellingen en gemeenten dat er veel afkeur is tijdens het declaratieproces wat leidt tot veel uitzoekwerk van deze afkeur en er ontstaat vertraging in de uitbetaling. Be-Better 4  Sociaal Domein vereenvoudigt dit proces waardoor er een besparing van wel 40% op de administratieve last in de keten mogelijk is en er meer grip en transparantie is op de uitgaven.

Dit proces start door in de oplossing de productafspraken eenduidig en concreet vast te leggen. Er wordt dus gewerkt vanuit een gezamenlijke productencatalogus. Tarieven, declaratieregels, hoe om te gaan met afwezigheden, eenheden, afrondingen, plafond afspraken, etc. Alles is eenduidig vastgelegd en door zowel de gemeente als zorgaanbieder geaccordeerd. Hier kunnen dus geen verschillen meer zitten tussen wat in het systeem van de gemeente staat en wat is ingericht in het ECD bij de zorgaanbieder. Deze eenduidigheid en het feit dat je gezamenlijk de productafspraken concreet moet maken, zorgt al voor duidelijker regels, transparantie en een kwaliteitsimpuls binnen het administratieve proces.


Herkenbaar proces, andere aanpak

Vervolgens wordt het reguliere proces doorlopen dat begint met het aanvragen van een beschikking door de zorgaanbieder. Dit kan vanuit het bestaande ECD als er een koppeling is met de blockchain of via het webportaal van Be-Better 4 Sociaal domein. Doordat de productcatalogus reeds eenduidig is aangemaakt, kan er geen beschikking meer aangevraagd welke niet voldoet aan de regels zoals afgesproken of waar geen productieafspraken voor zijn. Oftewel: in één keer goed.

De gemeente krijgt de aanvraag vanuit de zorgaanbieder binnen en kan deze, los van mogelijk een aantal interne controles, direct goedkeuren. De aanvraag voldoet immers reeds aan de gemaakte afspraken. De informatie wordt niet overgetypt of aangepast maar blijft eenduidig. Bij goedkeuring wordt de beschikking afgegeven. De zorgaanbieder krijgt hier een signaal van en kan de zorg starten. Er is geen discrepantie tussen wat is aangevraagd en wat is afgegeven waardoor het proces snel, zonder vertraging, eenduidig en transparant verloopt.

Er is bewust gekozen om dit deel van het proces op een gelijke manier te laten verlopen als het iJW en iWMO berichtenverkeer. Dit is herkenbaar en zorgt voor goede aansluiting bij de huidige werkprocessen bijvoorbeeld in het ECD. Zeker in situaties waarbij voor andere zorgfinanciers of aanbieders nog wel met het traditionele berichtenverkeer wordt gewerkt. Wel is er één belangrijk verschil en dat is dat de berichten niet uitgewisseld worden tussen zorgaanbieder en gemeente maar eenduidig in de blockchain beschikbaar zijn.


Microbetalingen en betrek de cliënt

Vanaf het moment dat de zorg is gestart, zal conform de gemaakte productafspraken de zorg worden betaald. Is er sprake van PxQ dan zal op basis van de geleverde zorg de uitbetaling plaatsvinden. De geleverde zorg wordt bijvoorbeeld door de cliënt goedgekeurd, die informatie komt beschikbaar in de blockchain en zal resulteren in uitbetaling van de geleverde zorg. Uiteraard met inachtneming van bijvoorbeeld het maximum aantal uren of budgetplafonds. Is er sprake van een arrangement dan zal ook de zorg conform de afspraken worden uitbetaald. Stel de afspraak is dat de helft van het arrangement bij start van de zorg wordt uitbetaald dan zal deze betaling dus direct plaatsvinden zodra de zorgaanbieder de zorg start. Dit kan direct omdat er geen verschil en misverstand kan zitten in de gemaakte afspraken. Zodra de zorg is beëindigd en de doelen zijn behaald wordt vervolgens de tweede helft van het arrangement direct betaald. De voortgang op de doelen kan indien gewenst door de cliënt via een app aangeven worden.

Met deze microbetalingen ontstaat tot op cliëntniveau eenduidig inzicht in de geleverde en betaalde zorg, dit sluit naadloos aan. Geen complex declaratieverkeer met veel afkeur en uitzoekwerk om deze afkeur op te lossen en dit alles goed aan te laten sluiten bij de betalingen en financiële administratie.


Haalbaar en schaalbaar

Met Be-Better 4 Sociaal Domein is dit nu reeds haalbaar. De voordelen zijn evident, het proces is eenvoudiger, eenduidiger en transparant door de keten. Hick-ups bij het in zorg nemen en het declaratieproces zijn weggenomen. Oftewel minder administratieve last. Belangrijk ook is dat gemeentes veel meer en actueler zicht en grip krijgen op de uitnutting van het budget voor de Jeugdwet of WMO.

Dit zijn de eerste stappen in het proces die we nu ondersteunen en vervolgens verder uitbreiden, zodat steeds meer partijen in de keten kunnen profiteren van de mogelijkheden die deze oplossing biedt.
Meer weten of Be-Better 4 Sociaal Domein? Neem dan contact met ons op.

Contact Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons, heeft u een vraag? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.