Het waterbed van administratieve lasten in de zorg lek geprikt

12 juni 2019 door Jouke Langhout

In de reeks blogs waarin we vertellen waar we als Be-Better voor staan, is dit alweer het vierde blog. Na het schetsen van de problemen die wij zien en verdieping op de gebruikte techniek, is het in dit blog hoog tijd om toe te lichten hoe de Be-Better-oplossingen zorginstellingen, zorgverleners en gemeentes kunnen helpen.

In mijn eerdere blog ‘Het waterbed van administratieve lasten in de zorg’ heb ik geschetst welke serieuze obstakels er zijn in het administratieve proces door de zorgketen heen. Kern van mijn betoog: het kost veel tijd om binnen de keten van zorgfinanciers en zorgaanbieders de informatie uit te wisselen, de administraties op orde te krijgen en te houden en vervolgens de verschillen tussen die administraties weg te poetsen. Het terugbrengen van de administratieve lasten in de zorg, door vanuit de keten naar het proces te kijken, heeft grote potentie om het verschil te maken. Dit in plaats van dat iedere partij op zijn eigen postzegel verder optimaliseert. Tijd om het waterbed lek te prikken en alle overbodige last eruit te halen.

Kijkend naar de kern van het probleem dan zien we veel dubbele handelingen, geen eenmalige en eenduidige vastlegging, administratieve fouten en administraties die van elkaar verschillen met alle gevolgen van dien. Daarbij moet niet uit het oog verloren worden dat iedere partij zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft in dit proces.

In de reeks blogs heb ik vervolgens beschreven welke potentie blockchain technologie heeft voor de zorg. Be-Better biedt een aantal oplossingen op basis van blockchain technologie die het verschil maken en de geschetste problemen tackelen. Tijd dus om de stap te maken hoe de Be-Better oplossingen hier het verschil maken.


Centralisatie?

Er zijn meerdere manieren waarop we de hierboven geschetste administratieve druk kunnen verminderen. Een voor de hand liggende optie is kiezen voor een meer centralistisch georganiseerd en uitgevoerd proces. Vanuit ICT perspectief geef je dit vorm door één centraal geleid systeem op te zetten waarin alle informatie samenkomt, bijvoorbeeld onder regie van de gemeente.

Er ontstaat dan een eenduidige administratie met één waarheid van waaruit iedereen werkt. In de basis een stap de goede richting op. Er kleven echter wel een aantal nadelen aan deze optie. Variërend van de kwetsbaarheid om alles in één systeem te zetten, mogelijke privacy issues omdat veel informatie in de keten niet voor iedere ketenpartij relevant is en de macht van de beheerder van de centrale database (b.v. de gemeente).

Voor zorgaanbieders komt daar de complexiteit bij dat iedere gemeente dit op zijn eigen wijze organiseert. Als gevolg blijft veel complexiteit bij de zorgaanbieder liggen. En niet onbelangrijk, het doet afbreuk aan hoe in Nederland de zorg is georganiseerd en gefinancierd.  Daarbij is sprake van een duidelijke scheiding tussen financier en aanbieder.


Decentralisatie?

Een andere aanpak is om wel gezamenlijk één administratie op te bouwen maar dit in een blockchain te doen. Een aantal eigenschappen van blockchain bieden veel voordelen ten opzichte van het centrale model. Er is wel één waarheid maar er is niet één dominante partij in het beheer van de database. In plaats daarvan is sprake van een consensus model: iedere ketenpartij heeft een rol om transacties goed te keuren. Daarbij zijn de gegevens onmuteerbaar en is een blockchain van nature veel veiliger dan een centrale database. Ten slotte bieden Smart Contracts de mogelijkheid om processen en afspraken geautomatiseerd af te handelen op basis van data waar consensus over is. Be-Better heeft dan ook gekozen om haar oplossingen voor de Zorg en het Sociaal Domein te baseren op het decentrale model en dus voor blockchain-technologie.


Minder dubbele handelingen, minder verschillen, minder verwarring

Ten opzichte van een centrale database aanpak, heeft de Be-Better aanpak een aantal voordelen. In plaats van één centrale database heeft in een blockchain iedere ketenpartij een exacte kopie van de gezamenlijke administratie. Daarnaast heeft iedere partij ook een verantwoordelijkheid in het goedkeuren van de transacties in deze database. Zo krijg je niet alleen een eenduidige bron van gegevens, maar is ook iedereen het eens over de inhoud daarvan.

Wat lossen we hier mee op? Vastlegging van een gegeven gebeurt nog maar eenmalig, namelijk aan de bron waar het ontstaat, het in één keer goed principe. Bijvoorbeeld een aanvraag voor een beschikking ontstaat bij de zorgaanbieder, de beschikking zelf ontstaat bij de gemeente. De gegevens worden daar vastgelegd en blijven daar.

Via de blockchain zijn ze vanaf het moment van vastleggen vervolgens beschikbaar voor iedereen die de juiste toegang heeft. Geen berichtuitwisseling meer en geen dubbele uitvoering van mutaties: minder werk, minder kans op fouten. Iedereen kijkt naar dezelfde gegevens en kan vroegtijdig signaleren als er iets niet klopt.

Dit nog los van de sterke versleuteling als gevolg van de aard van blockchain waardoor data veel veiliger wordt opgeslagen. Zie mijn blog over de veiligheid van blockchain als je daar meer over wilt weten.

Waar staan de gegevens in een blockchain?
Een belangrijk kenmerk van een blockchain is dat de details van een transactie niet in de blockchain staan maar in het originele bronsysteem. Vergelijkbaar met een grootboek, de boeking staat er wel in maar de brongegevens zoals bijvoorbeeld een factuur niet. Dit werkt ook zo bij een blockchain, er alleen een referentie in naar de brondata. Bij het raadplegen van de data zal dus altijd de originele brondata getoond worden en niet een kopie of eigen administratie van die data. Iedereen kijkt naar dezelfde data die eenmalig is vastgelegd. Naast voordelen als een eenduidigheid en minder administratieve handelingen heeft dit ook nog als voordeel dat de informatie veel beter afgeschermd kan worden voor onbevoegden. Je weet namelijk veel beter waar welke data is
Wat betekent dat in de praktijk?

Be-Better levert diverse oplossingen voor de zorg en het sociaal domein op basis van Blockchain-technologie. Een mooi voorbeeld is Be-Better 4 Sociaal domein. Deze oplossing biedt specifiek ondersteuning voor de keten van de Jeugdhulp. Door eenduidig in de blockchain het JW- berichtenverkeer, zoals dat binnen de jeugdwet wordt gebruikt, te administreren is het proces verregaand geoptimaliseerd.  Er is geen sprake meer van gegevensuitwisseling maar eenmalige vastlegging bij de proceseigenaar, inclusief de concrete afspraken over bijvoorbeeld tarieven en contractvoorwaarden (zie kader Smart Contracts). Bij het afgeven van een beschikking wordt deze beschikking, inclusief contractvoorwaarden (b.v. tarief, eenheid, verwachte kwaliteit) en inclusief de financiële verplichting vanuit de gemeente in de blockchain gezet. Op basis van deze vooraf afgesproken voorwaarden zullen vervolgens automatisch de betalingen plaatsvinden op het moment dat de zorgaanbieder de zorg heeft geleverd en voldoet aan deze gemaakte afspraken.

Dus in plaats van berichten uitwisselen en achteraf declareren wordt dit vooraf in één keer goed opgezet. Resultaat is dat er direct betaald wordt op het moment dat de zorg is geleverd zonder discussie achteraf over de hoeveelheid en kwaliteit van de geleverde zorg. Een administratieve reductie van 40% is daarbij realistisch zoals terug te vinden is in deze case.

Smart Contracts
Smart Contracts bieden slimme mogelijkheden binnen een blockchain toepassing. Met Smart Contracts kunnen de afspraken tussen de ketenpartners geformaliseerd worden in de blockchain. Zo kunnen acties geautomatiseerd worden uitgevoerd als aan de contract voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld als een gezinsplan is goedgekeurd wordt automatisch de zorg gestart of als de zorg is geleverd en de cliënt is tevreden wordt direct de zorgaanbieder betaald. Nu vindt de uitbetaling pas plaats nadat een declaratie is gedaan en goedgekeurd. Dit scheelt een hoop handelingen en versnelt de uitbetaling. Afkeur in het declaratieproces kan feitelijk niet meer voorkomen.

Belangrijke mogelijkheden liggen ook voor het meer betrekken van de cliënt, door hem te laten meekijken en meedoen in de keten. Wie weet immers beter dan de cliënt of de zorg is geleverd en of deze goed was. Deze informatie kan een cliënt, met een slimme app of website eenvoudig toevoegen aan de blockchain. Dit geeft alle partijen in de keten inzicht en vertrouwen over de geleverde zorg.

Be-Better-oplossingen verminderen administratieve lasten maar het perspectief is veel groter. Ze laten zien dat met blockchain-technologie het goed mogelijk is om administratieve schakels in de zorgketen weg te halen, het proces te vereenvoudigen en verder te digitaliseren. Volop kansen dus. In mijn volgende blog zal ik dit met een praktijk case dit nog verder verduidelijken.

Contact Neem contact met ons op

Wilt u contact met ons, heeft u een vraag? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.